PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
DLA UCZNIÓW PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „KUŹNIA TALENTÓW” W LUSÓWKU

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r. poz. 1591).
 2. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 31 sierpnia 2017 r. poz.1647).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578).
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,1078,1287,1680, 1681) ogłoszono dnia 19 stycznia 2019 r.

Podstawowe założenia

§ 1. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada Dyrektor szkoły.
§ 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
§ 3. Ilekroć w niniejszej procedurze bez bliższego określenia jest mowa o:

 1. rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica, rodziców, opiekuna prawnego, opiekunów prawnych,
 2. nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły.

§ 4. Zasady określone w niniejszej procedurze, w zakresie w jakim odnoszą się do rodziców/opiekunów prawnych, mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy dziecko pozostaje pod opieką prawną jednego rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 5. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:

 1. z niepełnosprawności,
 2. z niedostosowania społecznego,
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji,
 5. ze szczególnych uzdolnień,
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 8. z przewlekłej choroby,
 9. z sytuacji kryzysowych, w tym związanych z pandemią oraz traumatycznych,
 10. z niepowodzeń edukacyjnych,
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

§ 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów,
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
 3. innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 4. zajęć specjalistycznych:
 1. korekcyjno-kompensacyjnych,
 2. logopedycznych,
 3. rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 4. innych o charakterze terapeutycznym,
 5. związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 6. warsztatów, porad i konsultacji,
 7. minimalizujących skutki pandemii.

§ 8. Do zadań nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów należy w szczególności:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym związanych z minimalizowaniem skutków pandemii,
 2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły,
 4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania,
 5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności  w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,
 6. prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
  – trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
  – szczególnych uzdolnień,
 7. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami,
 8. ocena efektywności pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

§ 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana przede wszystkim podczas bieżącej pracy z uczniem. W przypadku zmiany wychowawcy oddziału dotychczasowy wychowawca przekazuje wszelkie posiadane informacje oraz dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojemu następcy.

 

§ 10. Wychowawca:

 1. we współpracy z nauczycielami, specjalistami planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia.
 3. prowadzi wykaz uczniów ze swojej klasy, którym jest udzielana pomoc psychologiczno –pedagogiczna (załącznik nr 1), na bieżąco go aktualizuje oraz przekazuje informacje w powyższym zakresie do pedagoga szkolnego. Wykaz znajduje się w segregatorze wychowawcy oraz w dzienniku specjalisty.
 4. koordynuje spotkania zespołu wychowawczego oraz sporządza protokół ze spotkania (załącznik nr 2). Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu.

§ 11. Rodzice/opiekunowie prawni:

 1. Którzy nie wyrażają zgody na organizowanie w Szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dziecka, składają pisemny wniosek w tej sprawie do Dyrektora Szkoły, który o tym fakcie informuje wychowawcę oraz specjalistę szkolnego. Specjalista przechowuje wniosek w segregatorze PPP (załącznik nr 3).
 2. Którzy rezygnują w trakcie udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej dla dziecka, składają pisemny wniosek w tej sprawie do Dyrektora Szkoły, który o tym fakcie informuje wychowawcę oraz pedagoga szkolnego. Pedagog przechowuje wniosek w segregatorze PPP ( załącznik nr 3).

§ 12. Pedagog/psycholog szkolny przechowuje wykazy wszystkich uczniów w Szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (załącznik nr 1). Wykazy znajdują się w gabinecie pedagoga/psychologa szkolnego.

§ 13. Osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej są odpowiedzialne za realizację zajęć zgodnie z zakresem udzielanej pomocy.

  

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy nie posiadają opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną/poradnię specjalistyczną

§ 1. W trakcie bieżącej pracy potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, wychowawca lub specjalista zgłasza Dyrektorowi Szkoły przez złożenie wniosku (załącznik nr 4a) wraz z oceną poziomu funkcjonowania ucznia, której dokonuje wychowawca, na podstawie zebranych od nauczycieli informacji (załącznik nr 4b).

§ 2. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, wychowawcę, specjalistę, rodzica lub Dyrektora Szkoły, że uczeń powinien być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami uczącymi ucznia, organizuje spotkanie zespołu, w terminie – niezwłocznie, podczas którego określa zakres dostosowania oraz propozycje form udzielania pomocy uczniowi (w tym okres jej udzielania oraz wymiar godzin).

§ 3. Dyrektor Szkoły ustala zakres pomocy, formy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin. O zaplanowanej pomocy informuje Rodzica w formie pisemnej (załącznik nr 5).

§ 4. Rodzic, który nie wyraża zgody na organizowanie i udzielenie swojemu Dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej sprawie do Dyrektora Szkoły (patrz § 1 Podstawowe założenia, p. 11 – załącznik 3).

§ 5. Każda osoba udzielająca pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wychowawca, nauczyciel, specjalista zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji ucznia oraz dokonywania oceny efektywności udzielanej uczniowi pomocy (ewaluacji) dwa razy w roku szkolnym (na koniec I półrocza i na koniec II półrocza w dzienniku Librus).

§ 6. Jeśli zaistnieje konieczność udzielania pomocy uczniowi w kolejnym roku szkolnym – dyrektor informuje na piśmie o tym fakcie rodziców ucznia, po rozpoczęciu nowego roku szkolnego w terminie do dnia 15 października (załącznik nr 5).

§ 7. Szczegółowa dokumentacja pomocy przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia, w tym szczególnie dokumentacja badań i czynności uzupełniających prowadzonych przez osoby udzielające pomocy. Teczki znajdują się w gabinecie specjalistów szkolnych.

§ 8. W przypadku gdy udzielana uczniowi pomoc nie przynosi efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia, wychowawca w porozumieniu ze specjalistami zgłasza ten fakt dyrektorowi, a dyrektor informuje rodziców/opiekunów o konieczności przeprowadzenia diagnozy specjalistycznej ucznia, w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu (załącznik nr 6).

 

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, którzy posiadają opinię, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub opinię specjalistyczną

§ 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia opinii wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po dostarczeniu opinii do sekretariatu szkoły.

§ 2. Sekretariat szkoły przekazuje opinię pedagogowi/psychologowi, którzy zakładają kartę pomocy psychologiczno – pedagogicznej ucznia (załącznik nr 7) w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania opinii.

§ 3. Kartę pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia pedagog/psycholog przekazuje wychowawcy. Wychowawca przekazuje kartę pomocy nauczycielom, którzy mają obowiązek określenia dostosowań ze swoich przedmiotów w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania karty pomocy. Wychowawca przekazuje kartę rodzicowi/opiekunowi prawnemu do podpisu.

§ 4. Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują kopię karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia/dziecka.

§ 5. Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej ucznia jest opracowywana na czas odpowiadający okresowi ważności opinii lub do czasu, gdy cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostaną osiągnięte, w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.

§ 6. Nauczyciele oraz specjaliści oceniają efektywność udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia – dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (na koniec I półrocza i na koniec II półrocza w dzienniku Librus)

§ 7. Specjaliści w oparciu o ewidencję sporządzaną przez wychowawców prowadzą wykaz wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna (załącznik nr 4).

§ 8. Dyrektor Szkoły w formie pisemnej informuje rodzica o zaplanowanych formach pomocy takich jak:

 1. zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 3. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne,
 4. inne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 9. Jeżeli rodzic ucznia/dziecka nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 3).

§ 10. Szczegółowa dokumentacja pomocy przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia, w tym szczególnie dokumentacja badań i czynności uzupełniających, prowadzonych przez osoby udzielające pomocy. Teczki znajdują się w gabinetach specjalistów szkolnych.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykaz uczniów, którym jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna DOCX PDF

Załącznik nr 2 – Protokół ze spotkania Zespołu DOCX PDF

Załącznik nr 3 – Wniosek o udzielanie pomocy psychologicznej DOCX PDF

Załącznik nr 4a – Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły DOCX PDF

Załącznik nr 4b – Ocena poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka DOCX PDF

Załącznik nr 5 – Informacja dla rodziców w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną DOCX PDF

Załącznik nr 6 – Opinia o uczniu na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej DOCX PDF