PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ „KUŹNIA TALENTÓW” W LUSÓWKU

I PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591), 7 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017 r. (Dz. U. z dnia 14.09.2017 r. poz. 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
II POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Opinia o uczniu Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku jest przygotowywana przez wychowawcę, nauczyciela bądź specjalistę.
2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę :
a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
b) poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,
c) Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),
d) innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS,
3. Opinię przygotowuje się w terminie 14 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku o jej sporządzenie.
4. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły i numerem.
5. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca, nauczyciel bądź psycholog/pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji oraz informacje uzyskane z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę.
6. Rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę.
7. Kopię wydanej informacji (opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej.
8. Dokumenty do PPP dostarcza rodzic  lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły (pedagog, psycholog szkolny, pracownik administracyjny). Do innych instytucji dokumentacja może zostać przekazana drogą pocztową.
9. Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

Załączniki:
1. Wniosek o wydanie opinii – załącznik nr 1