Regulamin naboru do Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku

1. O przyjęciu dziecka do Szkoły decyduje:
A. miejsce zamieszkania – dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne mają pierwszeństwo
B. zaakceptowanie przez Rodziców Statutu Szkoły oraz Regulaminu Wewnętrznego Szkoły
C. przebieg spotkania/zabawy dziecka w grupie rówieśniczej w obecności pedagoga i nauczycieli Szkoły;
D. kserokopia informacji o funkcjonowaniu dziecka w Przedszkolu;
E. ocena komisji jest ostateczna.
2. Rodzeństwo dzieci uczęszczających do naszej Szkoły mają pierwszeństwo przy rekrutacji. Szkoła zastrzega sobie jednak możliwość nieprzyjęcia takiego dziecka.
3. O wyniku postępowania rekrutacyjnego Rodzice dziecka zostaną poinformowani w czasie określonym w Harmonogramie.
4. W terminie do tygodnia po otrzymaniu informacji o przyjęciu dziecka do Szkoły, należy podpisać Umowę edukacyjną i w ciągu następnego tygodnia wpłacić opłatę wpisową.
5. Niewpłacenie opłaty wpisowej w tym terminie powoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy uczniów i przyjęcie kolejnego kandydata z listy rezerwowej.
6. Po wyczerpaniu miejsc rodzice kandydatów są informowani o możliwości wpisania dziecka na listę rezerwową.
7. Harmonogram rekrutacji wraz z wykazem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.