PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTY UCZNIÓW
W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zmianami), Statut szkoły

§ 1

Przebywanie w budynku i na terenie szkoły

 1. W budynku szkoły uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli.
 2. Przebywanie osób postronnych na terenie szkoły podlega kontroli.
 3. Plac zabaw, siłownia na świeżym powietrzu oraz boisko szkolne są ogólnodostępne.
 4. Po zakończonych zajęciach i wypisaniu ze świetlicy uczeń nie podlega opiece nauczyciela dyżurującego na świetlicy.

§ 2

Rozpoczęcie i zakończenie zajęć szkolnych

 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają zapewnioną opiekę nauczyciela w godz. 7:00 – 8:00 oraz po zakończonych zajęciach do 17:30.
 2. Nauczyciel świetlicy każdorazowo odnotowuje godzinę przyjścia i opuszczenia świetlicy przez ucznia.
 3. Przed rozpoczęciem zajęć uczniów klas 1-3 odbiera ze świetlicy nauczyciel, pozostali uczniowie przed pierwszą lekcją zbierają przed salą lekcyjną.
 4. Po zakończeniu zajęć uczniowie są sprowadzani do świetlicy przez nauczyciela prowadzącego ostatnie zajęcia.
 5. Uczniowie mogą być odbierani ze szkoły wyłącznie przez rodzica/opiekuna prawnego lub osobę upoważnioną przez rodzica na piśmie. Upoważnienie musi zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej nr dowodu osobistego oraz podpis rodzica. Upoważnienia telefoniczne nie będą respektowane.
 6. Rodzice mogą złożyć w sekretariacie szkoły zgodę na samodzielny powrót dziecka po zakończonych zajęciach obowiązkowych, ważną przez cały rok szkolny.
 7. Zwolnienia Uczniów z pojedynczych/ ostatnich lekcji muszą być wysłane w formie wiadomości do nauczyciela prowadzącego lekcję z której zwalniany jest Uczeń i do wychowawcy przez dziennik Librus. Zwolnienia telefoniczne nie będą respektowane.
 8. Na wycieczkach wszystkie samodzielne powroty regulują zgody, które przed wycieczką wypełnia i podpisuje rodzic.

§ 3

Organizacja zajęć dydaktycznych

 1. Podczas każdych zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia obecności.
 2. W czasie trwania zajęć dydaktycznych, podczas tzw. przerwy ruchowej i pobytu w świetlicy, uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły.
 3. O ewentualnych zmianach w planie zajęć uczniowie i rodzice są informowani przez dziennik elektroniczny Librus.
 4. Po zakończonych zajęciach uczniowie są zobowiązani pozostawić w sali porządek.
 5. Każdorazowe opuszczenie terenu szkoły podczas swoich zajęć nauczyciel odnotowuje w tzw. Zeszycie wyjść (godzinę wyjścia i powrotu oraz liczbę uczniów).
 6. Szczegółowe zasady bezpiecznego udziału uczniów w wycieczkach szkolnych zawarte są w Procedurach organizacji wycieczek szkolnych.

§ 4

Przebywanie na terenie rekreacyjnym szkoły

 1. W godzinach pracy szkoły uczniowie przebywają na boisku i placu zabaw wyłącznie pod opieką nauczycieli.
 2. Korzystanie z siłowni w parku możliwe jest wyłącznie pod kontrolą nauczyciela wychowania fizycznego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa parking przy placu zabaw pozostaje do wyłącznej dyspozycji nauczycieli.

§ 5

Organizacja przerw międzylekcyjnych

 1. Uczniowie w czasie trwania przerwy są zobowiązani do zachowania, które nie zagraża ani bezpieczeństwu ich samych, ani innych uczniów (nie biegają po korytarzach i klatce schodowej, nie grają w piłkę w budynku szkoły).
 2. W czasie trwania przerw uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli:
  a) przerwę śniadaniową spędzają w sali lekcyjnej,
  b) uczniowie jedzą obiad w o godz. 12:35 w klasach, potem wychodzą na dwór,
  c) podczas przerwy obiadowej uczniowie i nauczyciel dyżurujący dbają spokojne spożywanie posiłku, porządek w klasie i sprzątnięcie naczyń po obiedzie .
 3. Uczniowie, którzy zjedli obiad wychodzą na dwór z nauczycielem pełniącym dyżur.

§ 6

Postępowanie z uczniem, który przejawia dolegliwości zdrowotne

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń źle się czuje podczas zajęć, nauczyciel udziela mu koniecznej pomocy, a w razie potrzeby kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka.
 2. Odebranie ucznia w czasie trwania zajęć możliwe jest tylko przez rodzica/prawnego opiekuna.
 3. Jeśli na terenie szkoły zdarzył się wypadek, nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły, który wzywa karetkę i powiadamia rodziców. Szczegółowe postępowanie w tym przypadku zawarte jest w Procedurach postępowania w razie wypadku na terenie szkoły.
 4. Nauczyciel nie może podawać uczniom żadnych lekarstw. Do tej czynności upoważniona jest jedynie pielęgniarka szkolna.

§ 7

Dokumentacja wychowawcy klasy

 1. Upoważnienia rodziców do odbioru dziecka ze szkoły.
 2. Tygodniowy grafik przebywania ucznia w świetlicy szkolnej.
 3. Dane kontaktowe do rodziców ucznia.
 4. Pisemne zgody rodziców na udział w wycieczce szkolnej.