Regulamin Rady Rodziców

Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) Rada Rodziców Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku uchwala Regulamin swojej działalności o na stępującej treści:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku.
 2. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców uczniów wszystkich oddziałów wchodzących w skład Szkoły, wybrani w wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na stanowiska Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Skarbnika.
 4. Rada działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie oświaty oraz szkolnictwa, w tym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1915), Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
 5. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
 • „Statucie Szkoły” – należy przez to rozumieć Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku,
 • „Szkole” – należy przez to rozumieć Prywatną Szkołę Podstawową „Kuźnia Talentów” w Lusówku,
 • „Organie Szkoły” – należy przez to rozumieć organy wymienione w Statucie Szkoły,
 • „Uczniach” – należy przez to rozumieć uczniów uczęszczających do Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku,
 • „Rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców oraz opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

Celem Rady Rodziców jest:

 1. reprezentowanie ogółu rodziców Uczniów oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności Szkoły, a także wnioskowanie do innych Organów szkoły w tym zakresie,
 2. organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi, samorządowymi i innymi organami w celu doskonalenia statutowej działalności Szkoły,
 3. organizowanie różnych form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku,
 4. prezentowanie wobec Dyrektora Szkoły, nauczycieli, Uczniów i władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,
 5. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo – wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka,
 6. gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności Szkoły, a także ustalanie zasad wydatkowania tych funduszy,
 7. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi Organami Szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność Szkoły, w tym w szczególności:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w Szkole i w klasie,
  2. uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności,
  3. znajomość zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  4. uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
  5. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły oraz projektowanych zmian w przepisach regulujących funkcjonowanie Szkoły,
  6. określanie zasad działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.

 

Rozdział III

Organizacja działania Rady Rodziców

§ 3

Rada Rodziców uchwala Regulamin swojej działalności.

§ 4

Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

§ 5

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli.
 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 6

Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.

§ 7

 1. Rada Rodziców wyraża pisemną opinię o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez Dyrektora szkoły oceny dorobku zawodowego.
 2. Rada Rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
 3. Brak opinii Rady Rodziców, po upływie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela, nie wstrzymuje postępowania awansowego.

§ 8

 1. Rada Rodziców wyraża zgodę na wprowadzenie przez Dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju.
 2. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem szkoły określa wzór obowiązującego na terenie Szkoły jednolitego stroju dla uczniów Szkoły.
 3. Rada Rodziców w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie Szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 9

Rada Rodziców na wniosek Dyrektora szkoły opiniuje podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

Rozdział IV

    Tryb przeprowadzania wyborów

§ 10

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oddziałowych:

 1. Wybory do rad oddziałowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Podczas zebrań oddziałowych rodzice wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców Uczniów danego oddziału.
 3. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.
 4. Wybory do rady oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
 5. Kandydat do rady oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 6. Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
 8. Z przeprowadzonych wyborów rada oddziałowa sporządza protokół, który wychowawca oddziału przekazuje przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.
 9. Wybrani członkowie rady oddziałowej wyłaniają ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz skarbnika.

§ 11

Szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Rodziców:

 1. Wybory przedstawicieli danego oddziału do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 2. Przedstawicielem w Radzie Rodziców jest każdy z członków rady oddziałowej wybranych na pierwszym zebraniu rodziców tj. przewodniczący rady oddziałowej, zastępca przewodniczącego lub skarbnik.
 3. Każdy oddział musi być reprezentowany w radzie Rodziców przynajmniej przez jednego przedstawiciela.
 4. W przypadku rezygnacji wybranego przedstawiciela oddziału z prac w Radzie Rodziców przeprowadza się wybory uzupełniające, z zachowaniem zapisanych zasad wyboru.
 5. Wybory Przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
 6. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
 7. Podczas wyborów Przewodniczącego Rady Rodziców Dyrektor szkoły:
  1. przyjmuje zgłoszenia kandydatur,
  2. przeprowadza głosowanie,
  3. dokonuje liczenia głosów i podaje wyniki głosowania.
 8. Kandydat na Przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
 9. Za wybranego Przewodniczącego Rady Rodziców uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.
 10. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze Przewodniczącego Rady Rodziców rozstrzyga kolejna tura wyborów.
 11. Wybrany Przewodniczący Rady Rodziców prowadzi dalszą część zebrania.

 

Rozdział V

Struktura Rady Rodziców

§ 12

 1. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie Rady Rodziców. Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w czasie semestru szkolnego.
 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor szkoły w terminie do dnia 23 września danego roku szkolnego.
 3. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera Dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.
 4. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub Dyrektora szkoły.
 5. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.
 6. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.
 7. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
 8. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział Dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.
 9. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

§ 13

 1. Zebranie Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej właściwości.
 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 14

 1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
 2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
  1. datę i miejsce zebrania,
  2. listę osób obecnych podczas zebrania,
  3. zatwierdzony porządek obrad,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. przebieg obrad,
  6. streszczenie wystąpień oraz wnioski,
  7. treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,
  8. podpisy przewodniczącego i protokolanta.

§ 15

 1. Plenarne zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkół wybiera spośród siebie Prezydium Rady Rodziców – organ kierujący pracami Rady Rodziców.
 2. Wybory Prezydium odbywają się w trybie jawnym, zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.
 3. W skład Prezydium wchodzi przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik oraz sekretarz.
 4. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 5. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 6. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
 7. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
 8. Kadencja Prezydium trwa rok.
 9. W razie ustania członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji, na najbliższym zebraniu przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 10. Rada może odwołać Prezydium w całości lub dokonać wyboru nowych jego członków w trybie wyborów uzupełniających.
 11. Dla wykonania określonych zadań prezydium Rady Rodziców może tworzyć komisje problemowe bądź zespoły robocze spośród członków Rady Rodziców i spośród innych rodziców i osób współdziałających z rodzicami spoza szkoły jako ekspertów.
 12. Kadencja Rady i jej organów trwa rok.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 16

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym prowadzonym przez Skarbnika Rady Rodziców.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców Rada Rodziców i jej Prezydium ustala na początku każdego roku szkolnego.
 4. Główne cele, na jakie mogą być wydatkowane te środki to:
  • dofinansowanie imprez klasowych i szkolnych, wycieczki i biwaki, wydatki na rzecz całej Szkoły,
  • dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym jak Dzień Dziecka, Talenciarnia, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych i sportowych,
  • dofinansowanie części kosztów wyjazdu Uczniów i ich opiekunów na olimpiady i konkursy wojewódzkie lub centralne,
  • zakup książek do biblioteki, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
  • wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców,
  • zakup nagród dla Uczniów w trakcie i na koniec roku szkolnego, dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.
 1. Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Samorząd Uczniowski,
  4. Rodzice uczniów.
 2. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska odbywa się na dofinansowanie celów ustalonych w ust. 5. Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku prezydium Rady Rodziców nie może wydatkować środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
 3. Skarbnik Rady Rodziców na pierwszym zebraniu w roku szkolnym przedstawia zestawienie wpływów i wydatków. Zestawienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym podlega zatwierdzeniu przez Radę Rodziców zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 17

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Działalność Rady Rodziców musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.
 3. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Szkoły.
 4. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez plenarne zebranie Rady Rodziców.