REGULAMIN FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE – LIBRUS

w Prywatnej Szkole Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku

 

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA.
2. Użytkownik systemu dziennika elektronicznego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.
3. Szkoła nie przewiduje innych form przekazywania informacji rodzicom i uczniom niż przewidziane w dzienniku elektronicznym. Szkoła może, na życzenie rodzica (prawnego opiekuna) udostępnić papierowe wydruki, które są przewidziane dla konta Rodzica w systemie dziennika elektronicznego.
4. Wszystkim pracownikom szkoły nie wolno udzielać żadnych poufnych informacji z dziennika elektronicznego drogą telefoniczną.
5. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania bieżących informacji w dni robocze w godzinach między 8:00 a 17:30, z możliwością udzielenia odpowiedzi w kolejnym dniu roboczym.
6. Odczytanie informacji przez, rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.
7. Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach z rodzicami, liście obowiązujących lektur czy terminach ważniejszych sprawdzianów. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi.
8. Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno:
8.1 Wszystkim uczniom w szkole.
8.2 Wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły.
8.3 Wszystkim nauczycielom w szkole.
9. Zakazuje się usuwania nieaktywnych OGŁOSZEŃ. Wszystkie informacje, można będzie usunąć pod koniec sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapewni to całkowitą archiwizacją danych przez firmę oraz Administratora Dziennika Elektronicznego oraz da możliwość poprawnego odczytania w przyszłości.
10. Moduł TERMINARZ służy do zamieszczania informacji o zbliżających się terminach: sprawdzianów, wycieczek, zebrań itp.

WYCHOWAWCA KLASY
1. Dziennik elektroniczny danej klasy prowadzi wyznaczony przez Dyrektora Szkoły Wychowawca Klasy. Każdy Wychowawca Klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika internetowego swojej klasy w zakresie opisanym w poniższym rozdziale.
2. Jeśli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np.: zmiana nazwiska, Wychowawca Klasy ma obowiązek niezwłocznie dokonać odpowiednich zmian
w zapisie dziennika elektronicznego.
3. Do 15 września w dzienniku elektronicznym, Wychowawca Klasy uzupełnia dane uczniów swojej klasy.
4. W ciągu 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca na podstawie statystyk dokonuje analizy frekwencji i realizacji materiału swojej klasy.
5. Oceny zachowania wpisuje Wychowawca Klasy według zasad określonych w WSO.
6. Wszystkie skróty stosowane w dzienniku elektronicznym zgodne są z WSO i wyjaśnione w POMOCY dziennika internetowego.
7. Przed datą zakończenia semestru i końca roku szkolnego każdy Wychowawca Klasy jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia dokonanych wpisów w dzienniku internetowym, ze szczególnym uwzględnieniem danych potrzebnych do wydruku świadectw.
8. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje Wychowawca Klasy wraz z Administratorem Dziennika Elektronicznego.
9. Wychowawca Klasy przegląda frekwencję za ubiegłe dwa tygodnie i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwień, likwidacji podwójnych nieobecności itp.. Jeśli w wyniku błędnego zaznaczenia przez dwóch nauczycieli nieobecności ucznia na tej samej godzinie lekcyjnej, Wychowawca Klasy jest zobowiązany do poinformowania nauczycieli o błędnym zapisie, nauczyciel ma obowiązek poprawić swoje błędy. Częstotliwość tych czynności (zwłaszcza usprawiedliwień) nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie tydzień.
10. Dzień przed zebraniem z rodzicami wychowawcy mogą drukować z systemu dziennika elektronicznego zestawienia zaliczeń, frekwencji
i potrzebnych statystyk do wykorzystania w czasie spotkania z rodzicami.
11. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, a informacja została umieszczona w WIADOMOŚCIACH lub TERMINARZU, Nauczyciel ani Wychowawca Klasy nie mają obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego. Dotyczy to także przewidywanych ocen niedostatecznych i nieklasyfikowań zarówno półrocznych, jak i końcoworocznych z tym, że informacja o przewidywanych ocenach lub nieklasyfikacjach powinna być umieszczona w dzienniku internetowym według terminów określonych w WSO. Wychowawca ma obowiązek poinformowania o powyższym rodziców uczniów o nieaktywnych kontach.
12. Wychowawca Klasy regularnie uzupełnia moduł WYWIADÓWKI i systematycznie odnotowuje w nich obecność rodzica lub opiekuna zaznaczając odpowiednie opcje.
13. Wychowawca Klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów
w klasie, w której jest wychowawcą poza przedmiotem, którego uczy.
14. Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca Klasy ma obowiązek osobiście rozdać rodzicom loginy i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika internetowego
i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze (http://www.dziennik.librus.pl/help – po zalogowaniu się na swoje konto).

NAUCZYCIEL
1. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
1.1 Zaliczeń cząstkowych.
1.2 Prognoz ocen końcoworocznych.
1.3 Ocen końcoworocznych w klasach, w których prowadzi zajęcia według zasad określonych w WSO.
2. W ciągu pięciu dni po zakończeniu miesiąca nauczyciel przesyła wicedyrektorowi sprawozdanie dotyczące ilości zaliczeń, które pojawiły się w danym miesiącu z jego przedmiotu.
3. Na początkowych godzinach informatyki nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

4. Jeśli nauczyciel korzysta z komputera, ma obowiązek prowadzić lekcję z wykorzystaniem elementów INTERFEJSU LEKCYJNEGO.
5. Nauczyciel ma obowiązek zaznaczania obecności, nieobecności, spóźnień uczniom.
6. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel ma obowiązek dokonywać zaznaczeń według zasad określonych w systemie dziennika internetowego.
7. Nauczyciel ma obowiązek uzupełniać moduł REALIZACJA PROGRAMU NAUCZANIA polegający na wpisywaniu tematów lekcji. Jednolity sposób zapisu w całej szkole da możliwość wyświetlania przydatnych elementów w pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły.
8. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Administratora Dziennika Elektronicznego dla każdego nauczyciela są obowiązkowe.
9. Nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich zasad zapewniających ochronę danych osobowych.
10. Każdy nauczyciel na początku prowadzonych przez siebie zajęć osobiście sprawdza i wpisuje do dziennika internetowego, obecność uczniów na zajęciach. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów, spóźnienia.
11. Zaliczenia wpisywane są według zasad określonych w WSO.
12. Zaliczenie wpisane do dziennika internetowego może ulegać zmianie w zależności od stopnia opanowania zagadnienia.
12.1 Jeśli nauczyciel pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, powinien jak najszybciej dokonać korekty.
13. Każdy nauczyciel ma obowiązek w swoim dniu pracy, co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI i OGŁOSZENIA oraz systematycznie udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest kontrolowany przez Dyrektora Szkoły oraz Administratora Dziennika Elektronicznego.
14. Na 3 dni przed posiedzeniem okresowej lub końcoworocznej rady pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen okresowych lub końcoworocznych w dzienniku internetowym.
15. Obowiązkiem każdego wychowawcy jest poinformowanie ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach, wykorzystując do tego moduł WIADOMOŚCI w dzienniku internetowym lub w formie papierowej, według zasad i terminów określonych w WSO. Szkoła nie przewiduje innego sposobu powiadamiania rodziców.
16. Na podstawie obliczeń w systemie dziennika internetowego, uwzględniającego wagi ocen, nauczyciel wystawia następujące oceny klasyfikacyjne:
a. Celujący – 95-100%
b. Bardzo dobry – 85- 94%
c. Dobry – 70- 84%
d. Dostateczny – 55- 69%
e. Dopuszczający- 40- 54%
f. Niedostateczny – poniżej 39%
17. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje w OGŁOSZENIACH lub TERMINARZU o każdej pracy klasowej informując o tym wszystkich nauczycieli i uczniów klasy, w której jest przeprowadzane zaliczenie z tygodniowym wyprzedzeniem. Informacja ma
się wyświetlać do dnia po zaliczeniu. W informacji ma być podane:
a. Jakiego działu zaliczenia dotyczy.
b. Z jakiego przedmiotu.
c. Data zaliczenia.
18. Na w/w podstawie przekazywania informacji, wszyscy nauczyciele w szkole mają obowiązek tak planować swoje zaliczenia, aby nie zostały naruszone zasady opisane w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.
19. Administrator ma obowiązek tworzenia, systematycznego kontrolowania i uaktualniania listy każdej WIRTUALNEJ KLASY oraz utworzenia odpowiednich aliasów do poszczególnych grup dopasowując je do nazewnictwa stosowanego w szkole.
20. Jeśli nauczyciel używa laptopa musi pamiętać aby:
a. Nie udostępniać komputera osobom trzecim (uczniom, swoim dzieciom itp.).
b. Nie logować się do nieznanych sieci.
21. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika internetowego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji.
22. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto nie wolno mu nikomu przekazywać danych dostępowych do konta.
23. Nauczyciele muszą być świadomi zagrożeń, przechowywania danych na pendrivach, dyskach Flash czy tworzenia nadmiernej ilości wydruków.
24. Nauczyciel jest zobligowany, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera, z którego nauczyciel (Wychowawca Klasy) loguje się do dziennika elektronicznego.
25. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatniej wizycie w dzienniku internetowym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoje konto.
26. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora Dziennika Elektronicznego odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. Po zakończeniu pracy nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się z konta.
27. Nauczyciel powinien dbać by poufne dane prezentowane na monitorze komputera, nie były widoczne dla osób trzecich.

RODZIC
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.
2. Dostęp do konta, o którym mowa w Rozdziale pkt.1 odbywa się w dwóch trybach – podstawowym oraz rozszerzonym. Rodzic nie jest w żaden sposób zobligowany do korzystania z rozszerzonej wersji konta.
3. Zakres i opcje dostępne w kontach podstawowych i rozszerzonych.

RODZAJ KONTA

PODSTAWOWE (BEZPŁATNE)
– Korespondencja z nauczycielami i dyrekcją
– Ogłoszenia szkolne
– Pomoc techniczna
– Konfiguracja konta
– Powiadomienie e-mail’em o nowych wiadomościach
– Przeglądanie ocen oraz frekwencji dziecka w placówce szkolnej. (Dostęp odbywa się w asyście nauczyciela z wykorzystaniem komputera.)

ROZSZERZONE (PŁATNE PRZEZ RODZICA – NIEOBOWIĄZKOWE)
Wszystkie wymienione wyżej plus:
– Przeglądanie ocen oraz frekwencji dziecka w dowolnym miejscu na świecie.
– Powiadomienie SMS-em o nowych ocenach i nieobecnościach
Na początku roku szkolnego rodzic dostaje login i hasło do swojego i dziecka konta. W przypadku jego nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła u wychowawcy lub administratora.
4. Rodzic w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.
5. Rodzic do kontaktu z Rodzicami zobowiązany jest do używania swojego konta (nie konta dziecka).
6. Wiadomości do Dyrektora Szkoła Rodzice przesyłają przez konto nauczyciela (nie administratora).
7. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania internetowego dziennika ocen w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto.
8. Standardowo wydaje się dla rodzica jeden login oraz hasło. W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego rodzica/opiekuna prawnego.
9. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku internetowym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły.
10. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nie udostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osobom.
11. Jeśli występują błędy we wpisach dziennika elektronicznego, rodzic ma prawo do odwołania się według standardowych procedur obowiązujących w szkole opisanych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dostępnym u dyrektora oraz na stronie internetowej szkoły.