MOTTO:

NASZ UCZEŃ ROZUMIE ŚWIAT, INNYCH I SAMEGO SIEBIE

I Cel nadrzędny
Cel nadrzędny to stworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia – w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym
i duchowym poprzez postrzeganie jego i innych ludzi podmiotowości, godności, wolności
i niepowtarzalności.
Harmonijny rozwój osobowości i uzdolnień dziecka powinien przyczynić się do jak najlepszego przygotowania go do życia w otaczającym świecie.

II. Formy oddziaływań wychowawczych
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia pozalekcyjne
Wycieczki
Zajęcia z pedagogiem szkolnym

III. Metody i formy pracy:
Prezentacje
Projekty
Gry i zabawy
Udział w konkursach i projektach
Dyskusje, np. „burza mózgów”
Warsztaty
Spotkania z gośćmi
Treningi umiejętności
Wycieczki tematyczne, „zielone” i „białe” szkoły
Praca indywidualna i grupowa
Twórczość artystyczna i techniczna
Symulacje sytuacji problemowych

IV. Cechy absolwenta „Kuźni Talentów”
Absolwent szkoły to uczeń, który:
dokonuje samopoznania i samooceny, potrafi odróżnić dobro od zła,
prezentuje postawę tolerancji, poszanowania i akceptacji drugiego człowieka,
dba o bezpieczeństwo własne i innych,
stosuje techniki radzenia sobie z agresją, sytuacjami trudnymi oraz własnymi emocjami,
dąży do poznawania własnych uzdolnień i rozwijania swoich zainteresowań,
dba o zdrowie, sprawność fizyczną i umysłową,
umiejętnie organizuje swój czas wolny,
prezentuje wysoką kulturę osobistą,
bierze odpowiedzialność za swoje postępowanie angażując się w życie społeczne,
sprawnie, w kulturalny sposób odpowiedni do sytuacji, komunikuje się w języku ojczystym a w miarę sowich możliwości komunikuje się w języku obcym,
cechuje go postawa patriotyczna związana z odpowiednimi zasadami zachowania i poszanowaniem dla tradycji regionalnych, narodowych i europejskich.

III. Cele szczegółowe

Kształcenie wrażliwości i szacunku wobec innych, akceptacji drugiego człowieka, tolerancji oraz otwartości na inne kultury.

Zamierzenie:

 • Uczniowie znają i respektują społeczne normy postępowania, potrafią współdziałać w zespole klasowym / szkolnym, chętnie służą pomocą potrzebującym, są wrażliwi, zwłaszcza wobec słabszych, niepełnosprawnych, starszych.
 • Uczniowie są tolerancyjni wobec innych ludzi (odmienność fizyczna, zachowań i poglądów). Uczniowie rozumieją odmienność i różnorodność na co dzień nie tylko przy okazji akcji charytatywnych itp.
 • Kształcenie w uczniach umiejętności rozpoznawania potrzeb innych ludzi oraz wskazywania właściwych sposobów ich zaspokajania.
 • Wpajanie zasady, iż człowiek nie żyje dla siebie lecz dla innych.
 • Uczniowie są ciekawi świata, dążą do zdobycia wiedzy na temat innych kultur.

Formy i metody osiągnięcia celu

 • Zajęcia podkreślające różnorodność ludzi („inny” znaczy „ciekawy”, „interesujący” a nie „gorszy” czy „dziwny”)
 • Wolontariat, udział w akcjach charytatywnych – w akcjach pomocy dla domów dziecka, domów seniora, hospicjów, współpraca z organizacjami / stowarzyszeniami związanymi z opieką nad zwierzętami
 • Ukazywanie postaw ludzi bezinteresownie pomagającym innym – spotkania z przedstawicielami fundacji zajmujących się niesieniem pomocy
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi – podróżnikami, pisarzami, przedstawicielami innych kultur
 • Przygotowywanie przez dzieci prezentacji dotyczących odbytych podróży, odwiedzonych miejsc
 • Konkursy fotograficzne (np. najciekawsze zdjęcie z wakacji)
 • Organizacja tygodni tematycznych (np. tydzień włoski, hiszpański, niemiecki, itp. – poznawanie symboli narodowych, zwyczajów, kuchni, architektury poszczególnych krajów)