REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

1. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do wszystkich uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej “Kuźnia Talentów” w Lusówku, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować na potrzeby środowiska lokalnego, a także inicjować działania wspierające środowisko szkolne i lokalne, w tym inicjatywy charytatywne bądź kulturalne.

2. Wszyscy członkowie Klubu muszą przedstawić pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekunów prawnych na działanie w wolontariacie.

3. Opiekę nad Klubem sprawuje wyznaczony przez Dyrektora szkoły nauczyciel, który czuwa nad działalnością wolontariuszy.

4. Celami Szkolnego Klubu Wolontariatu są:

 • diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym i lokalnym;
 • angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;
 • rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw: empatii, wrażliwości, życzliwości, uczciwości, bezinteresowności, akceptacji inności, otwartości oraz kreatywności;
 • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej i społecznej na terenie szkoły oraz poza nią.

5. Członek Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 • jest zobowiązany systematycznie uczestniczyć w spotkaniach Klubu oraz respektować obowiązujące w nim zasady;
 • wykazuje inicjatywę i pomysłowość w pomaganiu innym osobom;
 • okazuje życzliwość i empatię innym ludziom;
 • potrafi współpracować z innymi, jest skłonny do kompromisu i szukania porozumienia;
 • swoją postawą stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentuje szkołę w środowisku lokalnym oraz jest przykładem dla innych.

6. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą być skreśleni z listy członków w przypadku, gdy:

 • ich zachowanie lub działanie godzi w ideę wolontariatu;
 • utrudniają działanie innym członkom Klubu;
 • nie potrafią współpracować z innymi.

7. Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą mieć przyznane od 1-3 punktów w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu bądź działania na rzecz środowiska lokalnego.

8. Uczeń może uzyskać ww. punkty pod warunkiem systematycznej pracy w ramach wolontariatu, w następujących proporcjach:

 • 20 h – 1 punkt
 • 40 h – 2 punkty
 • 60 h – 3 punkty.

Uczeń może realizować ww. godziny uczestnicząc w pracach Szkolnego Klubu Wolontariatu lub w wybranych przez siebie placówkach bądź instytucjach. Przepracowane godziny odnotowuje się w Dzienniku Aktywności Wolontariusza. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć opiekunowi Szkolnego Klubu Wolontariatu zaświadczenie o odbytym wolontariacie, najpóźniej do 1. czerwca danego roku szkolnego. Zaświadczenie musi zawierać nazwę placówki lub instytucji oraz jej pieczątkę, rodzaj aktywności, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres pracy wolontariackiej, ilość przepracowanych godzin.

Punkty za działalność wolontariacką przyznaje Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu.

9. Działanie w ramach wolontariatu powinno być dla uczniów wyróżnieniem,  a aktywną działalność należy wyróżnić wpisem na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

DZIENNIK AKTYWNOŚCI WOLONTARIUSZA

 

imię i nazwisko wolontariusza: ………………………………………………….….………….….

 

miejsce pracy wolontariackiej: ……………………………………………………………………..

data ilość przepracowanych godzin rodzaj aktywności podpis osoby sprawującej opiekę nad wolontariuszem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

suma

 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/ opiekunów prawnych

Wyrażamy zgodę na udział córki/syna ………………………………………………..w pracach wchodzących w zakres Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym ………………….…… .

Niniejszym oświadczamy, że zobowiązujemy się zapoznać z Regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

…………………………..…….                                                 …………………………………………………

miejscowość, data                                                     podpis rodziców/ opiekunów prawnych