WEWNĄTRZSZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku

Podstawa prawna:
• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.).
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.).
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).
• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.).
• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).
• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
• Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej „Kuźnia Talentów” .

Ponadto wykorzystano:
• Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021).

Wstęp
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Prywatnej Szkole Podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, a także innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:
• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
• ewaluacji ubiegłorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2022/2023,
• wniosków i analiz zespołów przedmiotowych,
• wyników kontroli organu nadzoru pedagogicznego,
• uwag, spostrzeżeń i wniosków rodziców.

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym.
CELE OGÓLNE
Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:
• współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w modelu absolwenta,
• kształtowanie hierarchii systemu wartości,
• współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości,
• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej,
• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych m.in. poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, które sprzyjają aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce,
• wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości.
Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.
Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:
• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
• poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat zdrowia fizycznego dzieci i młodzieży.
• doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej młodzieży,
• poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19, działaniami wojennymi na terenie Ukrainy) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą,
• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, a także wzmacnianie umiejętności społecznych,
• kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów oraz wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
• poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym,
• prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających i tym podobnych oraz uzależnień od multimediów.
Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu. Wszelka działalność informacyjna skierowana jest do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców, a także innych pracowników szkoły.
Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:
• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej w przypadku używania środków odurzających i tym podobnych oraz uzależnień od multimediów,
• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych,
• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku uzależnienia cyfrowego (np. możliwość udziału w Pilotażowym Programie skierowanym do dzieci i młodzieży uzależnionych od nowych technologii cyfrowych, rekomendowanym przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia),
Działalność profilaktyczna w szkole polega przede wszystkim na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:
• wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych,
• wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły,
• wspieranie uczniów i wychowanków, u których zaobserwowano uzależnienie od technologii cyfrowych, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze Obszary oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych
I. ROZWÓJ OSOBISTY
Celem jest wychowanie ucznia, który będzie:
1. Miał poczucie własnej wartości, będzie wierzył we własne siły, będzie świadomy swoich mocnych i słabych stron.
2. Potrafił rozwiązywać konflikty i reagować w sytuacjach trudnych.
3. Rozwijał swoje zainteresowania, talenty, pasje poprzez m.in. aktywny udział w życiu szkoły, uczestnictwo w konkursach i rozgrywkach sportowych, uczestnictwo w szkolnych uroczystościach i imprezach klasowych.
4. Potrafił wyrażać emocje.
5. Radził sobie ze stresem.
6. Wywiązywał się ze szkolnych obowiązków.
7. Samodzielny.
8. Postępować zgodnie z tegorocznym hasłem „Kto swe życie porządkuje, ten się lepiej w życiu czuje”

II. ROZWÓJ SPOŁECZNY
1. Uczniowie, nauczyciele oraz rodzice w sposób kulturalny odnoszą się do innych osób.
2. Uczniowie potrafią rozwiązywać konflikty.
3. Uczniowie są tolerancyjni wobec innych i odnoszą się z szacunkiem do siebie nawzajem oraz do dorosłych.
4. Uczniowie są wyrozumiali wobec innych i siebie.
5. Uczniowie znają i przestrzegają normy obowiązujące w szkole/grupie.
6. Uczniowie dbają o relacje, czują się częścią grupy.
7. Uczniowie współtworzą przyjazną atmosferę w klasie/grupie/szkole.
8. Uczniowie potrafią współpracować zarówno z kolegami i koleżankami, ale również z nauczycielami i rodzicami.
9. Uczniowie potrafią aktywnie i empatycznie słuchać.
10. Uczniowie dostrzegają osoby potrzebujące pomocy w swoim otoczeniu i starają się udzielić pomocy samodzielnie lub zawiadamiają o tym osobę dorosłą.
11. Uczniowie rozwijają wrażliwość na przyrodę.
12. Nauczyciele wspomagają dzieci w rozwiązywaniu konfliktów.
13. Rodzice współpracują i angażują się w życie szkoły.
14. Szkoła komunikuje się z rodzicami i przekazuje informacje o działalności szkolnej i społecznej.

III. POSTAWA OBYWATELSKA
1. Uczniowie są wrażliwi na dobro innych, szanują siebie nawzajem.
2. Uczniowie są otwarci na inne kultury.
3. Uczniowie dbają o środowisko i prezentują postawę ekologicznego spojrzenia na świat.
4. Uczniowie znają zasady demokracji.
5. Uczniowie znają symbole narodowe i szanują je.
6. Uczniowie prezentują postawę patriotyczną i obywatelską.
7. Nauczyciele poprzez swoje działania kształtują postawy obywatelskie, uczą zasad.
8. Rodzice kształtują postawy obywatelskie, przekazują wiedzę z zakresu szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego, uczą tolerancji, wrażliwości i odpowiedzialności.

IV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Uczniowie znają i potrafią stosować przepisy ruchu drogowego w ruchu pieszym i rowerowym.
2. Uczniowie wiedzą jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
3. Uczniowie potrafią rozpoznać niebezpieczne sytuacje i odpowiednio na nie zareagować.
4. Uczniowie mają świadomość konieczności reagowania na zachowania agresywne i przemocowe.
5. Uczniowie mają świadomość niebezpieczeństw wynikających z korzystania środków psychoaktywnych, nadużywania internetu, komputera, telefonów i telewizji.
6. Nauczyciele poprzez swe działania przekazują zasady bezpieczeństwa.
7. Rodzice poprzez swoją postawę kształtują bezpieczne zachowania i znajomość zasad bezpieczeństwa.
8. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz rodzice przekazują sobie nawzajem informacje o niepokojących zachowaniach i reagują adekwatnie do zaistniałej sytuacji.
9. Szkoła raz w roku organizuje próbną ewakuację.

V. ZDROWIE
1. Uczniowie znają zasady zdrowego odżywiania i korzyści wynikające z aktywności fizycznej.
2. Uczniowie wiedzą jak zadbać o zdrowie psychiczne.
3. Uczniowie wiedzą do kogo się zwrócić w razie problemów czy trudnych sytuacji.
4. Uczniowie znają zagrożenia wynikające z uzależnień.
5. Uczniowie znają nawyki prozdrowotne.
6. Nauczyciele poprzez swoje działania przekazują wiedzę o zdrowym stylu życia.
7. Rodzice kształtują zdrowe nawyki i postawy. Zachęcają dzieci do ruchu i aktywnego spędzania czasu.

Rola nauczycieli
1. Starają się rozbudzić zainteresowanie własnym przedmiotem.
2. Aktywnie wspierają i motywują uczniów.
3. Stwarzają warunki dla wyrażania przez uczniów swoich opinii i emocji.
4. Zachęcają i pomagają przygotować ucznia do udziału w konkursach.
5. Dbają o bieżący kontakt z rodzicami i przekazują swoje spostrzeżenia (uzdolnienia, trudności itp.).
6. Wykazują otwartą postawę w kontaktach rodzic – nauczyciel.
7. Dbają o własny dobrostan.

Rola rodziców
1. Pomagają w organizowaniu wydarzeń w życiu szkoły poprzez przygotowanie gastronomii, zapraszanie gości specjalnych, organizacji przestrzeni wydarzenia.
2. Angażują się w organizację wyznaczonych wydarzeń szkolnych tj. Talenciarnia, Balik, oraz innych w razie potrzeby.
3. Współpracują z nauczycielami w rozwiązywaniu konfliktów, trudnych sytuacji jak i również wspomaganiu dzieci utalentowanych.
4. Dzielą się swymi talentami, umiejętnościami i doświadczeniami w pracy zawodowej np. poprzez prowadzenie lekcji, prezentacje swojego zawodu, wycieczki do miejsc pracy.
5. Współpracują w zakresie wystroju, odświeżania sal szkolnych.
6. Biorą udział w spotkaniach integracyjnych w ramach klasy/szkoły.
7. Kontaktują się ze szkołą, przekazują istotne informacje dotyczące ich dziecka.
8. Ujednolicają i określają zasady kupowania wyprawki szkolnej i korzystania z niej.
9. Konsultują zmiany przepisów wewnętrznych regulujących działalność szkoły.
10. Zgłaszają zapotrzebowanie na dodatkowe zajęcia, np. w celu przygotowania ucznia do konkursu, olimpiady lub kursu.
11. Aktywny udział wszystkich trójek klasowych/ rodziców w uroczystościach szkolnych po uprzednim ustalaniu podziału zadań.