REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUSÓWKU

Uchwalony na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.).

§ 1.
Postanowienia ogólne
Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły.
Regulamin świetlicy opracowywany jest przez radę pedagogiczną szkoły na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany wychowankom i ich rodzicom.
Szkoła zapewnia opiekę świetlicową wszystkim swoim uczniom.

§ 2.
Cele i zadania świetlicy

1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży
a) zorganizowaną opiekę wychowawczą,
b) pomoc w nauce,
c) warunki do nauki własnej,
d) właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
e) wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
f) pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami.

2. Do zadań świetlicy należy:
a) organizowanie opieki,
b) organizowanie pomocy w nauce,
c) tworzenie warunków do nauki własnej,
d) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
e) rozwijanie samodzielności,
f) współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej.

§ 3.
Założenia organizacyjne

1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 7:00 do 8:00 i od 14.30 do 17.30.
2. Do świetlicy przyjmowane są wszystkie dzieci, bez względu na czas pracy rodziców.
3. Dzieci przebywające w świetlicy mogą spożywać przyniesione przez siebie posiłki i napoje w dowolnym czasie, ale tylko przy wyznaczonym do tego stoliku.
4. Nauczyciel, który jako ostatni prowadzi lekcje w danej klasie, sprowadza dzieci do świetlicy.
5. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz upoważnione przez nich osoby. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, ale wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów oraz okazania dowodu osobistego.
6. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie. Za każdą rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w świetlicy po jej zamknięciu (17.30) – rodzic ma obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 30zł.
7. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.
8. W godz. 14.25-15.30, dzieci zapisane do świetlicy (jeżeli tylko pozwalają na to warunki pogodowe) – przebywają na dworze. Jest to czas swobodnej, niekierowanej zabawy.
9. Świetlica jest miejscem odpoczynku i zabawy, nie ma w niej prowadzonych zajęć. Od godz. 16.30 jest możliwość odrabiania lekcji i wyłącznie cichej zabawy.

§ 4.
Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

1. Wychowanek ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanej opieki,
b) życzliwego traktowania,
c) poszanowania godności osobistej,
d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
e) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce.
2. Wychowanek jest zobowiązany do:
a) przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
b) przestrzegania zasad współżycia w grupie,
c) kulturalnego zachowania się podczas przebywania w świetlicy,
d) respektowania poleceń nauczyciela,
e) nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
f) nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
g) dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
h) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

§ 5.
Dokumentacja świetlicy
1. Regulamin świetlicy.
2. Karty pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

§ 6.
Zadania nauczyciela świetlicy

Systematyczne odnotowywanie pobytu dzieci w świetlicy.
Przestrzeganie dyscypliny pracy.
Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
Dbanie o estetykę pomieszczenia.
Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
O niewłaściwym zachowaniu uczniów nauczyciel świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2017r.