WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 1

 1. W szkole obowiązują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalone przez ministra właściwego dla spraw oświaty.
 2. Oceniane wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. obserwację rozwoju ucznia,
  2. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
   w tym zakresie,
  3. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  4. motywowanie ucznia do dalszej pracy,
  5. dostarczanie rodzicom / prawnym opiekunom i nauczycielom informacji
   o postępach, trudnościach, szczególnych uzdolnieniach ucznia,
  6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 § 2

 1. W szkole stosuje się w ciągu roku symbole: Z – zaliczone, NZ – niezaliczone, 0 – uczeń nieobecny podczas zaliczenia. W edukacji wczesnoszkolnej dodatkowo symbol WZ – wzorowe zaliczenie.
 2. W klasach 1-3 ocena opisowa jest jedynym rodzajem oceny końcoworocznej. Ocena opisowa to informacja dotycząca konkretnego zachowania, działania lub wytworu pracy ucznia. Ma ona charakter instrukcji do dalszej pracy. Powinna motywować i ukierunkować ucznia do realizacji postawionych celów.
 3. W klasach 4-8 śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne są ocenami stopniowymi w skali:
  • celujący – 6,
  • bardzo dobry – 5,
  • dobry – 4,
  • dostateczny – 3,
  • dopuszczający – 2,
  • niedostateczny – 1.
 4. Każdy uczeń prowadzi tzw. Dziennik pokładowy, w którym wyszczególnione zostają obowiązkowe wymagania edukacyjne dla każdego etapu kształcenia, a w przypadku nauczania systematycznego – wymagania z podstawy programowej wybrane przez nauczycieli do zrealizowania przez okres jednego roku szkolnego. Uczeń ma trzy miesiące na zaliczenie każdego z zagadnień, licząc od dnia pierwszej kontroli oraz dwa podejścia do poprawy.
 5. Kontrolowanie nabywanej przez uczniów wiedzy i poszczególnych umiejętności odbywa się poprzez zaliczenie poszczególnych zagadnień z Dziennika pokładowego, co jest odnotowane przez nauczyciela w dzienniku elektroniczny. Nauczyciel wpisuje do dziennika symbol „Z” – Zaliczone, jeżeli dana umiejętność została opanowana w minimum 80% i „0” – jeżeli uczeń nie przystąpił do zaliczenia w wyznaczonym terminie. Ilość zaliczonych zagadnień zostaje przeliczona zgodnie z ustalonymi przez radę pedagogiczną progami procentowymi.
 6. W edukacji wczesnoszkolnej ocena śródroczna jest zestawieniem wprowadzonych zagadnień z informacją o stopniu ich zaliczenia. Klasyfikacja śródroczna w klasach 4-8 polega na ustaleniu oceny zachowania oraz wystawieniu ocen z poszczególnych przedmiotów zgodnie z punktem 7.
 7. Przy wystawianiu oceny śródrocznej bierze się pod uwagę zaliczenia z I półrocza, przy wystawianiu oceny rocznej i końcowej bierze się pod uwagę zaliczenia z I i II półrocza. Wystawienie oceny śródrocznej nie zamyka możliwości podchodzenia do zaliczeń z I półrocza.
  • Ocena

   Progi procentowe

   celujący

   95% – 100%

   bardzo dobry

   85% – 94%

   dobry

   70% – 84%

   dostateczny

   55% – 69%

   dopuszczający

   40% – 54%

   niedostateczny

   0% – 39%

    

 8. Ocena roczna w edukacji wczesnoszkolnej jest oceną opisową z wyjątkiem religii, a w nauczaniu systematycznym zostaje ustalona zgodnie z punktem 7.
 9. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego,
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania,
  • na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanych przez nauczycieli i specjalistów,
  • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego.
 10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć nauczyciel bierze pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz uwzględnia wskazówki zawarte w wydanej przez lekarza opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń.
 11. Przy ustalaniu ocen z zajęć artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę indywidualne możliwości ucznia oraz jego wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków.

 § 3

Informowanie uczniów i rodziców o postępach edukacyjnych

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego są zobowiązani do poinformowania uczniów oraz ich rodziców o wymaganiach edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 2. Rodzice na bieżąco monitorują postępy swojego dziecka na podstawie Dziennika pokładowego.
 3. O ocenie śródrocznej zachowania, ocenie opisowej w klasach 1-3 oraz procentowym opanowaniu wymagań z podstawy programowej w klasach 4-8 rodzice są informowani pisemnie podczas zebrań z rodzicami pod koniec I półrocza.
 1. Dwa tygodnie przed wystawieniem ocen końcoworocznych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania nauczyciel informuje pisemnie uczniów oraz ich rodziców o ocenach proponowanych. (Rodzice otrzymują pisemną proponowaną ocenę opisową w klasach 1-3 oraz pisemny wykaz ocen proponowanych w klasach 4-8). Otrzymanie takiej informacji rodzice są zobowiązani poświadczyć podpisem.
 2. Informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub nieodpowiedniej/nagannej ocenie zachowania rodzice otrzymują pisemnie od wychowawcy klasy na miesiąc przed wystawieniem ocen końcoworocznych.
 3. Oceny końcoworoczne z zajęć edukacyjnych, oceny opisowe oraz oceny zachowania dokumentowane są w dzienniku lekcyjnym oraz w arkuszu ocen.

§ 4

Ocena zachowania

 1. Ocena zachowania w klasach 1-3 jest oceną opisową.
 2. W klasach 4-8 ustala się roczną oceną zachowania według następującej skali:
 • wzorowe,
 • bardzo dobre,
 • dobre,
 • poprawne,
 • nieodpowiednie,
 • naganne.

Ocena zachowania ucznia obejmuje następujące obszary: szacunek, zaangażowanie, współpracę, komunikację, bezpieczeństwo oraz samoocenę. Na podstawie wyżej wymienionych obszarów utworzone zostały następujące kryteria oceny zachowania:

 • Szacunek

Uczeń:

 1. przejawia kulturalną postawę wobec pracowników szkoły: stosuje zwroty grzecznościowe, wykonuje polecenia dorosłych lub uprzejmie odmawia z ważnych przyczyn, rozmawia z poszanowaniem zasad etykiety językowej i zasad komunikacji,
 2. przejawia kulturalną postawę wobec kolegów i koleżanek: w sposób akceptowalny społecznie wyraża swoje opinie i emocje,
 3. jest prawdomówny,
 4. szanuje pracę swoją i innych,
 5. z szacunkiem odnosi się do ludzi o innych poglądach, zwyczajach czy tradycjach religijnych.
 • Zaangażowanie

Uczeń:

 1. wykonuje wszystkie swoje obowiązki i zadania podstawowe,
 2. podejmuje się zadań na rzecz klasy i szkoły i wykonuje je rzetelnie i odpowiedzialnie
 3. aktywnie pracuje w ramach projektów w zespołach; zalicza projekty,
 4. punktualnie rozpoczyna swój udział w zajęciach.
 • Współpraca

Uczeń:

 1. respektuje zasady przyjęte przez grupę,
 2. pomaga koleżankom i kolegom w zależności od ich potrzeb,
 3. szuka porozumienia mimo różnicy zdań.
 • Bezpieczeństwo

Uczeń:

 1. nie stwarza sytuacji stanowiących zagrożenie, a w razie zaobserwowania takich – informuje dorosłego,
 2. korzysta ze sprzętu i urządzeń szkolnych zgodnie z przeznaczeniem oraz dba o własność swoją i innych,
 3. utrzymuje porządek swojego miejsca pracy oraz wszystkich miejsc, w których się znajduje.

 

Ponadto:

 1. Ocena naganna zachowania powoduje skreślenie z listy uczniów szkoły.
 2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować pisemnie uczniów i ich rodziców
  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Ocena zachowania jest średnią ocen wystawionych przez Radę Pedagogiczną oraz samego ucznia, na podstawie poniższych kryteriów:
  1. nauczyciele:

 

KRYTERIA

OCENY

wzorowe

(100-95%)

bardzo dobre

( 94-85%)

dobre

(84- 76%)

poprawne

(75- 70%)

nieodpowiednie

(69- 50%)

naganne poniżej 50%

SZACUNEK:  
Przejawia kulturalną postawę wobec pracowników szkoły, kolegów i koleżanek
Stosuje zwroty grzecznościowe
Szanuje pracę swoją i innych
Utrzymuje porządek swojego miejsca pracy oraz wszystkich miejsc, w których się znajduje
Z troską i poważaniem mówi o swojej ojczyźnie, szanuje symbole narodowe
Jest pełen szacunku dla ludzi z innych krajów oraz kultywujących inne zwyczaje czy tradycje religijne

 

 

ZAANGAŻOWANIE:  
Chętnie podejmuje się zadań na rzecz klasy i szkoły
Wykonuje wszystkie swoje obowiązki i zadania podstawowe
Właściwie zachowuje się na lekcji
Bierze aktywny udział w imprezach szkolnych
Punktualnie rozpoczyna swój udział w zajęciach
WSPÓŁPRACA:  
Respektuje zasady przyjęte przez grupę
Pomaga koleżankom i kolegom w zależności od ich potrzeb
Aktywnie pracuje w ramach projektów w zespołach; zalicza projekty
Podjęte zadania wykonuje rzetelnie i odpowiedzialnie
Szuka porozumienia mimo różnicy zdań
KOMUNIKACJA:  
Słucha tego co inni mają do powiedzenia
Zachowuje uwagę na lekcji, gdy mówi nauczyciel lub koleżanka czy kolega
W sposób kulturalny wyraża swoje opinie
Jest prawdomówny
BEZPIECZEŃSTWO:  
Zna sytuacje, które mogą stanowić zagrożenie i w razie ich zaistnienia zgłasza je pracownikom szkoły
Szanuje sprzęt i urządzenia szkolne oraz dba o własność swoją i innych
Bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych
W razie konieczności zapobiega groźnym sytuacjom mogącym spowodować zagrożenie

 

 1. samoocena ucznia – Karta Ewaluacji Zachowania

 

Karta ewaluacji zachowania

 

KRYTERIA

OCENY

wzorowy

bardzo dobry dobry  poprawny nieodpowiedni

naganny

Uczę się rozumieć:  
Szukam i znajduję informacje w różnych źródłach
Popełniam błędy i działam dalej
Uczę się działać:  
Uczę się planować własne działanie
Uczę się działać w zmieniających się warunkach i staram się rozwiązywać pojawiające się trudności
Tworzę:  
Uczę się rozpoznawać swoje słabe i mocne strony
Uczę się twórczo rozwiązywać zadania i problemy
Współpracuję:  
Przestrzegam ustalonych zasad
Uczę się wyrażać emocje w sposób bezpieczny dla siebie i innych
Uczę się odpowiedzialności za siebie i innych w zespole
Otrzymana średnia wyników  

 § 5

 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest na początku każdego roku szkolnego poinformować uczniów oraz ich rodziców/prawnych opiekunów o zasadach oceniania zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny zachowania.
 2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 3. Przy ustalaniu końcoworocznej oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, zapisane w opinii/orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnię specjalistyczną, uwzględnia się ich wpływ na zachowanie.

 § 6

Organizacja i zaliczanie zajęć projektowych

 1. Każdy projekt realizowany jest w ściśle określonym czasie, a na jego zakończenie zawsze następuje prezentacja.
 2. Istnieją różne sposoby tworzenia grup, w zależności od projektu.
 3. Przy realizacji projektów są obecni nauczyciele, którzy w zależności od zadania służą pomocą, ale nie wykonują zadań za grupę.
 4. Nowe zagadnienie może być poprzedzone wyjaśnieniem, prezentacją, wykładem lub konkretną nauką umiejętności – ale to od grupy zależy czy skorzysta z takiej propozycji pomocy, czy zdecyduje się na samodzielne poszukiwanie wiedzy, bądź skorzysta z wiedzy któregoś z członków grupy.
 5. Aby zaliczyć projekt – grupa musi zrealizować wszystkie ogólne Kryteria sukcesu danego projektu (nieoznaczone gwiazdką), a uczeń indywidualnie musi zaliczyć kryteria oznaczone gwiazdką.
 6. Czas na zaliczenie projektu jest ograniczony i wynosi 2 tygodnie od dnia rozwiązania projektu.
 7. Na każdym etapie pracy grupa może poprosić o dodatkowe wyjaśnienie lub sprawdzenie, czy spełnia już dane kryterium.
 8. Ilość zaliczonych projektów ma wpływ na końcową ocenę zachowania.
 9. W przypadku dłuższej nieobecności można zaliczać projekt indywidualnie w późniejszym czasie.
 10. Ci, którzy zaliczą wszystkie projekty, otrzymają na koniec roku medal „Projektowy Mistrz Roku”.

 § 7

Klasyfikacja

 1. Uczeń może nie zostać klasyfikowany z powodu nieobecności na zajęciach edukacyjnych przekraczającej 50% oraz jeśli brak jest podstaw do wystawienia oceny końcoworocznej.
 2. Uczeń nieklasyfikowany lub realizujący obowiązek szkolny poza szkołą, bądź indywidualny tok nauki, może przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego, na który wyraża zgodę Dyrektor szkoły.
 3. Termin egzaminu klasyfikacyjnego, uzgodniony z uczniem i jego rodzicami, oraz skład komisji ustala Dyrektor szkoły.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 5. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki, zajęć technicznych, techniki, zajęć komputerowych, informatyki, przeprowadzany jest w formie zajęć praktycznych.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych
  w obecności wskazanego przez Dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwoliła na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkolą.
 8. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
 9. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych,
  z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego w charakterze obserwatorów mogą być obecni rodzice ucznia.
 11. Z przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:
  1. imiona i nazwiska nauczycieli wchodzących w skład komisji,
  2. termin egzaminu,
  3. zadania egzaminacyjne,
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
 12. Do protokołu dołącza się prace pisemne ucznia oraz informację o odpowiedziach ustnych i realizacji zadań praktycznych.
 13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 14. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, chyba że stwierdzono, że została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi tej oceny.
 15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena niedostateczna może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 § 8

Odwołanie się od oceny

 1. Jeśli uczeń i jego rodzice uznają, że roczna ocena z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, tzn. niewłaściwie został obliczony procent lub niezachowane zostały terminy ustalania oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w terminie do dwóch dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. Dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia niezgodności, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z danych zajęć edukacyjnych w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
  2. sprawdzian zostaje przeprowadzony w ciągu pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
  3. jego termin ustala się z uczniem i jego rodzicami,
  4. z wychowania fizycznego oraz z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych ma formę zadań praktycznych.
 2. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego oraz poprawkowego przechowywana jest w arkuszu ocen i na wniosek rodziców udostępniania do wglądu.
 3. Jeśli uczeń i jego rodzice uznają, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny, mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły w terminie do dwóch dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
  1. w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły w ciągu pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń powołuje komisję,
  2. w skład komisji wchodzą: Dyrektor szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, psycholog szkolny, przedstawiciel Rady Rodziców, przedstawiciel samorządu szkolnego,
  3. z posiedzenia komisji i rozpatrzenia zachowania ucznia sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen i zawiera:
   • skład komisji,
   • termin posiedzenia komisji,
   • wynik głosowania,
   • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 9 

Warunki uzyskania promocji

 1. Uczeń klasy 1-3 szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne oceniono pozytywnie.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3, na wniosek wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy 1 i 2 szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 5. Uczeń otrzymuje promocję, jeżeli na egzaminie poprawkowym otrzymał ocenę wyższą od niedostatecznej.
 6. Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego.
 7. Uczeń otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem, jeżeli średnia ocen z wszystkich przedmiotów, w których brał udział, wynosi co najmniej 4,75, a ocena zachowania jest wzorowa lub bardzo dobra.

 § 10

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy 4 egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie z przyczyn losowych, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora szkoły.
 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
 6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 7. Rada Pedagogiczna może raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania realizowanego w klasie programowo wyższej.
 8. W skład komisji przeprowadzającej egzamin poprawkowy wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne lub wicedyrektor szkoły.
 9. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela.
 10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  1. termin egzaminu poprawkowego,
  2. pytania egzaminacyjne,
  3. wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
 11. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 § 11

Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo niższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty kończącego szkołę podstawową.
 2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają prawo przystąpić
  do egzaminu w odpowiednio dostosowanej formie.
 3. Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu lub go przerwali w pierwszym terminie, mogą to uczynić w terminie dodatkowym – nie później niż do 20 sierpnia.
 4. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w danym roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpi do egzaminu w następnym roku.
 5. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia, Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami może złożyć wniosek o zwolnienie ucznia z tego obowiązku do dyrektora komisji egzaminacyjnej.